1 Απριλίου 2009

(ɯoʇɐ) ςιεσήτρανα :εσ ήφαργγε
ςιεσήτρανα ςερετόιαλαπ

ικάρομυοιχ 'ιλάπ ιακ εμασάλεγ :slǝqɐl

αιλόχσοδρυοπμ 01 92:32 ʇɐ ιπιπ όσυρχ οτ ʎq pǝʇsod

¡ςαμ όπα άυρκαμ ιακ ɹƃ˙sɐlnoqɐq˙ʍʍʍ*

¡νυονίδ να ωρέξ νεδ pɥd ιακ ρετσάμ

ɹƃ˙ɐlƃnoz
˙έτοπ »ιενάθεπ« αθ νεδ ςωπ οιαβέβ ιανίε ηνέμιρκεκγυσ η ιακ- αρέιρακ ηνορχόρκαμ ιακ ήρεθατσ ιατάυγγε ςυοτ υοπ άιελυοδ αιμ νύοτηζανα ιοπωρθνά ιο ιτό ιεέλ υοίγελλοκ υοτ ςορδεόρπ ο
˙νιρπ ονόρχ ανέ ιτ'ό ,πα ιοισάλπιδ νατή ςέτητιοφ ιο 'ορωπόνιθφ οτ εκηθήτορκγυσ υοπ 'ηξάτ αίατυελετ νητσ ονόμ ώνε 'ςενήμ ςυοίατυελετ ςυοτ %51 νακηθήξυα αμμαργόρπ ονέμιρκεκγυσ οτσ ςιεσήτια ιο
˙ςυοτ ςησύακ ςητ ή ςαίεδηκ ςητ ιακ ςήτελετ ςητ 'νώρκεν νωτ ςαίσαμιοτεορπ ςητ αέμοτ νοτσ ωνάπ νώτε ούδ ςησητίοφ αμμαργόρπ οισόμηδ ανέ ιερέφσορπ υοπ ηλόπ νητσ όκιδανομ οτ ιανίε ηκρόυ αέν ητσ ǝƃǝlloɔ ʎʇıunɯɯoɔ nɐssɐu οιγέλλοκ οτ

¡ησύλ ητ εμακήρβ ςασ ιακ εμασάβαιδ
¿ίονιετοκσ ιοπύτ ογίλ ιακ ετσίε ¿νοιαβέβα ιανίε νολλέμ ςασ όκιταμλεγγαπε οτ ιακ ςετίνναιγοπμοκ ςυοτσ ιακ (ωέλ ανέσ αιγ ιαν) ςεκίδοσαχ ςυοτσ εμαξήπ ιτό ετενίαβαλατακ ¿ετεσάδυοπσ αν ετελέθ ίτ ετερέξ νεδ

*αλύοπμαπμ αγαφέ ,σ
9002 ςοιτράμ 51

αιλόχσοδρυοπμ 01 82:11 ʇɐ ιπιπ όσυρχ οτ ʎq pǝʇsod

˙uoǝsıɹʇǝɯ uoʇ ɐıǝlɐɟsɐ ı ıʇʎɐ ıǝsoıǝlǝʇ ɐu ǝʇıǝɹodɯ ɐu ǝʇso sɐs ʞuɐqıʇıɔ ısılʞ ɐıɯ ıǝuɐʞ ɐɥʇ ǝʌıʇɐʇuǝzǝɹdǝɹ ıɐuıǝ oɹʇǝɯ oʇ oʇʎɐ odɐ ɐʇǝɯ
˙sɐs oɯsɐıɹɐƃol oʇ ǝɯʎosııodoƃɹǝuǝdɐ ɐu ǝɯʎoʇsɐʞƃɐuɐ ɐɥʇ ɐʇɐɯıq oʇ oʇʎɐ uʎosıɥʇʎoloʞɐ uǝp uɐ 'ısııodopıǝoɹd oɹǝʇʎǝp oʇ ɐɹoʇ ıɐuıǝ oʇʎɐ
(ίζαμ ανέμε ιακ άλλα 'ςύοκιδωκ ονόμ ιχό νυοψέραψ αθ υοπ ǝʇıs οιοπάκ ιενίδ) :ıǝɥʇʎoloʞɐ ʎod ɐpılǝsoʇsı uıʇ ɐıƃ ısıʎƃƃǝ so sɐɯ ɐʇɐɯıq ɐʇ uʎosıɥʇʎoloʞɐ ɐu ıǝdǝɹd ɐɥʇǝuıluo sɐs oɯsɐıɹɐƃol oʇs ısɐqsoɹd ıɹıld uıʇ ılɐd ıɐʞ ıǝsıʇʞodɐ ɐu ǝʇıǝɹodɯ ısʇǝ
ǝlqɐlıɐʌɐun ıuıɹosoɹd soɯsɐıɹɐƃol
:ʎoɯsɐıɹɐƃol ısɐʇsɐʇɐʞ ɐǝu
˙sǝıɹoɟoɹıld sǝʞıdosoɹd sɐs ıɐʞ sɐs ʎoɯsɐıɹɐƃol ʎoʇ ɐıǝlɐɟsɐ uıʇ ɐıƃ oʇʎɐ ǝɯʎouɐʞ ɐu ıǝdǝɹd
˙ısɐʇsɐʇɐʞ sɐs oɯsɐıɹɐƃol oʇ ıǝsʞɐllɐ ɐu ıloʇuǝ ǝsopǝ sɐɯ solʎoqɯʎssɐıǝlɐɟsɐ ısııodopıǝoɹd sɐɯ oʇoɹd oʇs ǝsıʇuɐdɐ uǝp ıʇɐıƃ
ısııodopıǝoɹd ıɹǝʇʎǝp

¿lıɐɯ-ǝ οιοτέτ ανέ εσ ςύοκιδωκ ενιδέ αθ ςόιοπ
˙ααααααααααάρετφ νυολάγβ αθ ςασ άτφελ ατ ιτό ιανίε ορυογίσ ονόμ οτ ˙ετενίαπμ ςεδίλεσ ςέιοπ εσ ιακ ετεγίονα lıɐɯ-ǝ ίτ οτσ νόπιολ ήχοσορπ ηλάγεμ ˙ςαρώ ςάικακ ςητ ήτσαρφατεμ ǝuıluo οιοπάκ εμ ησαρφάτεμ ςώναφορπ 'ςιλκιρκγ εσ ονέμμαργ ιανίε ονεμίεκ οτ ιτό ςόνογεγ οτ ιεζάισωπυτνε εμ ˙νακήρβ εμ ύοπ οτ ιανίε νεδ 'ςωμό ησωπύτνε ιενάκ υομ υοπ ονίεκε
˙ιαμοζάγρενυσ νεδ υοπ αζεπάρτ όπα ανέμε ιακ ιελίετσ νυοχέ υομ ιτό αδίε υομ lıɐɯ-ǝ ατσηρχά ατ αυεζάχ υοπ αρεμήσ
˙ατώρδι οσότ εμ ιεψέζαμ ετεχέ υοπ αικάδυοτφελ ατ εμ ήωζ ητάδιλχ νυονάκ αν άτεμ ιακ ƃuıʞuɐq-ǝ οτ αιγ ςύοκιδωκ ςυοτ νυοσάπσοπα αν νυονρέφατακ 'ςαμ αράμορτ νητ ιονεμόυελλατεμκε ιακ ςεζεπάρτ ςιτ νυονάτσιραπ 'ιοπωρθνά ίοκακ ιοροφάιδ ιτό ιολό ιεσύοκα ετεχέ οτ

"ςεζεπάρτ" όπα lıɐɯ-ǝ άκιτηναλπαραπ
9002 ςοιτράμ 71

αιλόχσοδρυοπμ 3 63:31 ʇɐ ιπιπ όσυρχ οτ ʎq pǝʇsod

˙ιατνύολωπ άτυα όπα ασόπ ετίεδ αθ 'ετεξίονα αν νώικιοτακ ςιεσήλωπ εμ τιάσ ανε
¿νυονώρηλποβιρκα ατ ατσιλάμ ιακ ¿όκιχοξε ςω αμσιρέμαιδ νυοζάρογα ιακ ενάπ ςωπ ¿νώικιοτακ αμητόρκγυσ εσ ιανίε ή ηλλά αιοπάκ εμ αίχιοτοσεμ ιανίε υοπ ςετένοζεμ ρεπύοτν-ρεπύοσ ςιτ νυοζάρογα ιακ ενάπ ςώπ ˙ανριαπέ οτ νεδ νανίδ οτ υομ αν απμάζτ ερ ¡ςροκ φο τνιάσισ εδ ιάπμ ςείκιοτακυλοπ 'αταμήτορκγυσ 'ςετένοζεμ ναχρήπυ ςυοτ ησέθ ητσ ιακ ίετσιναφαξε ναχίε 'νυομόμυθ υοπ αιτίπσ αφορώιδ άκιπυτ ατ ¡ωσίρωνγ οτ αν αξαμόρτ ¡ε ˙ςέποκαιδ ςέκιβηφε ςετσαχέξα ασαρέπ 'ιράμακ οτσ ˙υορτσάκολυξ ιράμακ οτ όπα ατλόβ αίμ ανακέ ςεδάμοδβ ςέκιρεμ νιρπ
¿ησύφ ητσ ιακ άτηλλοκ ωχέ ςυοτ αν ιεπέρπ ίταιγ ˙νυοζάνωφ αν ενάλιμ αν 'νυονάλκ αν ιακ νυοχήβ αν ςύοναλπιδ ςυοτ ςατνογύοκα 'ςαμ άταμσίρεμαιδ ατσ ασέμ ιονέμσικαλυφ 'αρώ ηρετόσσιρεπ νητ ετσαμίε ¡ςοελέ άλλα ˙υομ όκιδ ονόμ ορώχ νοτ αλεθή ιτό ή αίρασαφ νανάκ ιτό ιχο ˙αλιετσόπαξ ςυοτ ιακ αβαλόρπ ςυοτ ςώχυτυε ˙ςογύεζ όραεν ανέ ήνηκσ ιεσήτσ αν εθρή 'άτηλλοκ 'ςαμ αστάνιλ η ενωίελετ υοπ ίεκε 'άροφ αιμ ˙ιολλά ίολλοπ ιακ νανακέ οιδί οτ άκισυφ
˙αίετηογ ηλλά ιεχέ ιεζάιεδα νατό υοπ ορώχ νοτ νότυα εσ ήνομαραπ η εσερά ςαμ ˙ςάινυοκγιστ αμέθ νατή νεδ ˙ίεκε ετσαμόμιοκ αν ιακ ςυοκασόνπυ ςυοτ εμυοζάγβ αν 'αμώχ οτσ ςαμ αστάνιλ νητ εμυονώλπα αν εμαζίθηνυσ 'ησατσάραπ νητ άτεμ ˙υοσ οτηνίκοτυα οτ ςιεσήφα αθ άιλε άιοπ όπα ωτάκ ιακ ςιεγέλαιδ ςίρων ςαπ να ˙ςολάγεμ ύυυυυυλοπ ιανίε κγνικράπ υοτ ςορώχ ο ιτό ετερέξ αθ ιεάπ ετεχέ ιοσο ˙υορύαδιπε ορταέθ οτσ ησατσάραπ εσ ίεθερβ αχίε αινόρχ άκιρεμ νιρπ

¡ςυοέροκ εμυοσάιπ αθ
9002 ςοιτράμ 81

αιλόχσοδρυοπμ 3 82:41 ʇɐ ιπιπ όσυρχ οτ ʎq pǝʇsod

˙άλακ ιολό ετσαμίε αρεμήσ ύοφα αρέμ υομ ήρεχυτ η νατη ˙ςωμό ιεζάιον εμ εδ ¡αίσυολπ αρεμήσ ιαμίε αν ετσώ 'ορεμύον ολλά ανένακ ιακ ότυα ονόμ ςώχυτσυδ άλλα ˙ρεκόζτ οτ ασαιπέ οτ 'ςωτνάπ αίροτσι νητ αιγ
˙ςίενακ ιεψένυδνικ αθ νεδ ιτό ςίεθωιαβεβ ατώρπ ύοφα ˙οιλύοβονιοκωρυε οτσ ελάβ ιακ ςελέξυρβ ςιτσ ιακ αβάρτ ςάμλοτ να ιακ 'νωτάμμοκ νωτ αίεφαργ ατσ 'ήλυοβ ητσ υοσ αστίβμοβ ητ ελάβ ετνά ητάρκομορτ ειρύκ αιδίχρα ατ ςιεχέ αμα ˙ησίρκ ήκιτιλοπ νητ ή ήκιμονοκιο νητ όπα νυορέφοπυ υοπ ίοτυα ιολο ¿ίοκιτσαρεπ ιο 'ςεχράταμητσατακ ιο 'ιονεμόζαγρε ιο ενίατφ ιτ ςωμο ˙ετίεπ υομ αθ ςειελώπα ςερυελπάραπ ˙ιεάνρεπ ή ιατεζάγρε ςομσόκ ςοσόπ οτ αιγ ανυερέ ηνέμωτατσιρεπμε αίμ ιακ νυονάκ νεδ ςεβμόβ ςιτ νυοζάβ υοπ ςεκαλβίναπ ιο ετεπέλβ ˙άγρα ιρχέμ ναυελύοδ ιακ οιρήτκ οτσ ασέμ νατή υοπ ιολλά ίοτεκρα ιακ ςότυα ιακ ¡οιγά εχίε ςώχυτυε ˙άγρα ιρχέμ ευελύοδ αθ ιακ οίεφαργ οτσ νατή υομ ςητόδογρε ο ιτό αρεξη ¡ακηθήλβοκιναπ
˙ιαμοζάγρε υοπ οίεφαργ οτ ιακ ιατεζάγετσ υοπ οιρήτκ οτ όπα ωξέπα αβμόβ ιελάβ ναχίε ιτό νασωρέμηνε εμ ιακ ονωφέλητ οτ εσηπύτχ 'υδάρβ οτ άγρα
˙ορεμύον ονέμιρκεκγυσ οτ ςωμό ιεσήλλοκ εχίε υομ ˙αστίβυοροφυρκ ιαμίε ιτό ετεσίμον ημ ιακ ˙31 οτ ρεκόζτ αιγ ωλάβ αν απίε 'νοιζίβορυοιγ ςητ άκιλετιμηορπ ατσ sıʞɐs υοτ ςησινάφμε άριεσ νητ εμ ενιγέ υοπ ορότν οσότ νοτ άτεμ ˙οίτλεδ ανέ ωσέθατακ αν ωάπ αν ακηθήμυθ άροφ άιμ ηλλά αιγ ˙ρεκόζτ οτσ αιρύμ 4 ενωρήλκ 'υδάρβ οτ ςετχ

αρέμ υομ ήρεχυτ η
9002 ςοιτράμ 02

ικάρομυοιχ 'ιλάπ ιακ εμασάλεγ :slǝqɐl

αιλόχσοδρυοπμ 41 94:31 ʇɐ ιπιπ όσυρχ οτ ʎq pǝʇsod

oǝpıʌ


¡ςάμε νασ ίοτυα άλλα 'ςύοτυα νασ ςεκίανυγ ιο ςίεμε εμανίγ νεδ 'όμσινιμεφ νοτ εμ ιτό ωζίμον άκιλετ
¿¿νιάτσνϊα νασ υοσ αιτάμ ατσ εζατνάφ υοτ άτητόκιταμηρυε νητ εμ υοπ όκινεσρα οτ ιανίε υοπ ¿ςοχυτσόρπ ο 'ςότσωσ ο ςαρτνά ο ιανίε υοπ ¿ολυογάμ εμ ολυογάμ εταύεροχ υοπ ζυολπμ υοτ όμθυρ οτ νασύοθυολοκα 'υοτ ητύμ ητ όπα ναλαβόρπεξ ςωπό ιστέ ςεχίρτ ιο ιακ αμόκα υοπ όκινεσρα οτ ιανίε υοπ ¿(ςαλίλαχσαμ ωγόλ) ςεσύομυθοπιλ ιακ υοτ άιλακγα νητσ ιεξίφσ εσ αν αιρέχ ατ ενωλπά υοπ όκινεσρα οτ ¿ιχύν ορύαμ οτ εμ όκινεσρα οτ ιανίε υοπ ¡ίτπερτσιπενα ιεσάρεπ νυοχέ ςερτνά εχερβέ υοπ ςέχοπε ιο ςώχυτσυδ ¿ότυα ιατελίεφο ύοπ ˙ςερτναπύνα νυονέμ ιακ άιδιαπ 81 ή 2-1 νυοζάιδαρα ςεκίανυγ ιο ομσόκ νοτ άνα ˙ςαιενέγοκιο ςήκϊενογονομ ιακ (ςασ όλαυμ οτ εγήπ υοπ ωρέξ ίταιγ ησινίρκυειδ 'εκητύερτναπ νεδ υοπ ςότυα = ςομαγ-ά =) ςαίμαγα ονεμόνιαφ οτ εμ ώθηλοχσα αθ αρεμήσ

ςείμαγα
9002 ςοιτράμ 32

αιλόχσοδρυοπμ 8 01:21 ʇɐ ιπιπ όσυρχ οτ ʎq pǝʇsod

˙αραπ 01 ςιτσ ατώφ ατ αψανάναξ υοπ ύλοπ οσότ ιεράζτναμορ αχίε ατσιλάμ ιακ αρογήργ ύλοπ εσαρέπ αρώ η
˙ςεράιλαφσ ςέλλοπ αιγ ιανίε άινοτιεγ η ςώνιοκ ˙νώσαπαιδ ητσ ιβιτ νητ εχίε ήναλπιδ η ˙ςάιθναξ ςητ ησηκίδκε νητ νολλάμ ησαρόελητ ναπέλβ ιτνανέπα ιο ˙υοτ ονκέτ οτ ιεψάργ αν οιρήτσιτνορφ ενχαψέ ςωσί ςοιοπάκ 'υδάρβ οτάββασ 03˙8 ςιτσ ˙ηνέμμανα 'οιθάπμυσ οτ εμ 'αααααν αράλεπματ αιμ εχίε νώσσωλγ νωνέξ οιρήτσιτνορφ ιακ 'οιδί οτ ˙ςείκαλαμ ιακ ςηγ ςητ αρώ ιτ ˙ιολλά νυοσίτνορφ ςα νολλάβιρεπ οτ αιγ ˙αιτάμ ατ ιεγίονα υοσ ιλβάτ οτ ετεπέλβ ˙ατχιονάθρο ατώφ ατ αλό ναχίε 'ιλβάτ ναζίαπ ιακ αρετίρων ιονέμεζαμ νατή ιοίοπο ιο 'νώτητιοφ ηχσέλ ¡ςισυετηογοπα ˙άινοτιεγ η ιενάκ ιεχέ ιτ ωδ αν ινόκλαπμ οτσ ακήγβ ιακ υομ αικάρεκ ατ αψανά 'ιβιτ νητ ιακ ατώφ ατ ασηβσε ˙υομ ικάραθιλ οτ ώγε ιακ ωλάβ αν απίε ςετχ 'άτυα αλόραπ
˙ραγ ητεχσα ˙ςογόλ ετύο ςησωλκύκανα ίρεπ ˙ίεκε ιρχέμ ˙ςυοτ ωσίπ ιολλά νασηφά ιτό όπα αίλαραπ νητ ωύεζαμ αν 'ςυομόρδ ςυοτσ αιδίπυοκσ ωάτεπ νημ αν ώθαπσορπ ˙ιολλά νυοχέ ςωσί υοπ ησηδίενυσ ήκιγολοκιο ηλάγεμ οιπ νητ ιακ ωχέ νεδ ιτό ιανίε αιεθήλα η
˙εεεεεεεεεεεπμ ˙αρεμήσ νόπιολ οταβόρπ ςω ωφάργ ςασ
˙ςεζάμ ςιτ νυοξγέλε αν νύοροπμ οσόπ ενύοδ αν αιγ νώρυχσι νωτ ησηνίκ αίμ νατή ιτό ιακ οταβόρπ αταμότυα νατόνιγ αθ 'ατώφ ατ ενηβσέ ςοιοπό ιτό νατή ορετύλακ οτ ˙ςηγ ςητ αρώ νητ αιγ άλλοπ ασαβάιδ

ςηγ ςητ αρώ η
9002 ςοιτράμ 92

8 σχόλια:

 1. ναι καλα δεν μασαμε :ρρρρρρ
  μας κανεις να γυρισουμε αναποδα την οθονη:ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. TOULAXISTON PERASES KALA APO OSA LES-AKOMA PONAEI TO KEFALI MOU-AN KAI LIGO ME TON TONISMO ME MPERDEPSES-KALHMERA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. να το πω τώρα πως διάβασα μέχρι τη μέση για να καταλάβω πως είνα ιτο παλιό αντεστραμένο? το πα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λέω τι έγινε; Αποκοιμήθηκε στο πληκτρολόγιο και ότι να 'ναι πατούσε; Αλλά οκ τα κατάφερα και το διάβασα.. βέβαια η συνάδερφος από απέναντι μάλλον θα απορούσε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κατάλαβα τι πας να κάνεις, αλλά δε θα ακολουθήσω τον ανάποδο συλλογισμό σου :Ρ:Ρ

  Καλή σου μέρα και καλό μήνα!!! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. xexe α ρε φιλαράκι καλό μήνα να χουμε, και μακάρι να είναι σαν ψέμα η καθε του μερα, γιατί με τις αλήθειες τελευταία τα χουμε κανει σκατά.... δεν κάνω τον κόπο να διαβάσω φυσικά, από αυριο το διαβασμα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ''Kalaaaa,ekplhktiko'oooooo,
  kataplhktikoooo'oo ,Kalaaaa den mporeis na 'To KsanaKaneis.
  !.................. :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χαχαχαχα! Απίστευτο! Κατάφερα να διαβάσω κάποιες λέξεις αλλά μετά στραβολαίμιασα...
  Τέλεια ιδέα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε μια μπούρδα